Режим на собственост

Организация по оползотворяване (ООп) „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД е учредена и структурирана като дружество с ограничена отговорност (ООД), чийто капитал се състои от равни дялове, всеки един с номинална стойност 100 (сто) лева, даващи съответното право на глас в общото събрание на съдружниците. Дяловете на съдружниците са свободно прехвърлими на трети лица, като се спазват единствено ограниченията, въведени от Търговския закон (ТЗ). Информацията за актуалния състав на съдружниците на дружеството, както и размера на техните дялове в капитала, е публично достъпна чрез системата на Търговския регистър към Агенция по вписванията.